f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
กิจกรรมทำบุญ ไหว้ศาล
ลงวันที่ 29/01/2562

วันที่ 24 มกราคม 2562 ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในกิจกรรมทำบุญ และไว้ศาล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ณ อาคารประชุมชูศักดิ์ เกวี แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)


'