f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 5 ระหว่าง กม.63+355-กม.64+839 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/03/2563 ตก.2/19/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.24+325-กม.26+050 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/03/2563 ตก.2/25/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 3 ระหว่าง กม.7+813-กม.8+827 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2563 ตก.2/18/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 3 ระหว่าง กม.7+813-กม.8+827 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2563 ตก.2/e22/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหลวง-เปิ่งเคลิ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.55+009-กม.55+718 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2563 ตก.2/5/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.98+966-กม.108+411 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2563 ตก.2/1/2563 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ระหว่าง กม.14+725-กม.15+540 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2563 ตก.2/35/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.45+150-กม.72+260 (เป็นช่วง ๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2563 ตก.2/2/2563 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
39 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด - ห้วยบง ระหว่าง กม.13+610 - กม.13+940 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2563 ตก.2/e19/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2563 514/60/63/243 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
41 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ที่ กม.45+709 09/03/2563 ตก.2/8/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
42 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ตอน 1 ระหว่าง กม.11+912-กม.14+265 (LT.) 09/03/2563 ตก.2/4/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
43 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ระหว่าง กม.39+200-กม.44+655 09/03/2563 ตก.2/14/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
44 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานแลเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ระหว่าง กม.113+675-กม.115+165 ทางหลวงหมายเลข 1267 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่ระเมิง ระหว่าง กม.0+000-กม.0+300 09/03/2563 ตก.2/e13/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
45 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1167 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่กลองใหม่-เขตแดนไทย/พม่า ที่ กม.0+400 09/03/2563 ตก.2/e14/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 118 รายการ