f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33400 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 2 ระหว่าง กม.4+630-กม.7+735 05/03/2563 ตก.2/e11/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
47 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่ระมาด-ห้วยส้มป่อย ระหว่าง กม.0+087-กม.1+325 05/03/2563 ตก.2/3/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
48 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 26200 งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.32+975-กม.33+350 05/03/2563 ตก.2/12/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
49 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ระหว่าง กม.126+725-กม.130+345 05/03/2563 ตก.2/15/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
50 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 3 ระหว่าง กม.49+300-กม.50+825 05/03/2563 ตก.2/13/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
51 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหลวง-เปิ่งเคลิ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.38+160-กม.41+500 05/03/2563 ตก.2/9/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
52 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 25300 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ระหว่าง กม.5+400-กม.6+335 05/03/2563 ตก.2/e10/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
53 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 2 ระหว่าง กม.40+100-กม.41+925 05/03/2563 ตก.2/7/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
54 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหลวง-เปิ่งเคลิ่ง ระหว่าง กม.11+000-กม.12+000 และ กม.57+375-กม.59+235 09/03/2563 ตก.2/16/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
55 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 1 ระหว่าง กม.8+446-กม.14+245 05/03/2563 ตก.2/6/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
56 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ระหว่าง กม.68+635-กม.72+020 05/03/2563 ตก.2/11/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
57 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ระหว่าง กม.126+300-กม.126+400,กม.184+025-กม.184+125 และ กม.188+400-กม.189+000 11/03/2563 ตก.2/e18/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
58 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหลวง-เปิ่งเคลิ่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.25+850-กม.27+350 และ กม.29+000-กม.29+660 05/03/2563 ตก.2/10/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
59 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2563 514-/63/186 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
60 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2563 514/35/63/168 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 118 รายการ