f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2562 514/-/62/457 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
77 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2562 514/-/62/456 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
78 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมแก้ไขท่อระบายน้ำและไหล่ทางทรุดตัวจากน้ำกัดเซาะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2562 514/-/62/447 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
79 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2562 514/-/62/425 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2562 514/60/62/405 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2562 514/60/62/361 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
82 จ้างเหมาปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2562 514/-/62/358 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
83 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนผิวทาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2562 514/-/62/357 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2562 514/40/62/338 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
85 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2562 514/20/62/256 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
86 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2562 514/20/62/255 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
87 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2562 514/20/62/254 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
88 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2562 514/20/62/253 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
89 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2562 514/20/62/252 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
90 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2562 514/20/62/251 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 118 รายการ