แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ตอน 2 ระหว่าง กม.16+625-กม.19+300 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 ตก.2/e38/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงแม่สอด แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด) จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 ตก.2/27/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด) จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 ตก.2/26/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด) จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 ตก.2/28/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานแลเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ระหว่าง กม.113+675-กม.115+165 ทางหลวงหมายเลข 1267 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่ระเมิง ระหว่าง กม.0+000-กม.0+300 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/03/2563 ตก.2/17/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1167 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่กลองใหม่-เขตแดนไทย/พม่า ที่ กม.0+400 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 ตก.2/e35/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33400 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 2 ระหว่าง กม.4+630-กม.7+735 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 ตก.2/e34/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ระหว่าง กม.126+300-กม.126+400,กม.184+025-กม.184+125 และ กม.188+400-กม.189+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 ตก.2/e36/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด - ห้วยบง ระหว่าง กม.13+610 - กม.13+940 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 ตก.2/e37/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 25300 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ระหว่าง กม.5+400-กม.6+335 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 ตก.2/e33/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 4 ระหว่าง กม.37+300-กม.63+950 (เป็นช่วง ๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/03/2563 ตก.2/20/2563 ลงวันที่ 30 เมษษยน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1267 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่ระเมิง ตอน 2 ระหว่าง กม.21+138-กม.27+641 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/03/2563 ตก.2/24/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1402 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเดิมม่อนหินเหล็กไฟ ระหว่าง กม.0+791-กม.1+764 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/03/2563 ตก.2/23/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1402 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเดิมม่อนหินเหล็กไฟ ระหว่าง กม.0+791-กม.1+764 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/03/2563 สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด)2/57 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 2 ระหว่าง กม.143+142-กม.154+204 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/03/2563 ตก.2/21/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 209 รายการ