f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 21/03/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 120 รายการ 18/04/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนฯ) 22/02/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ ที่ ตก.2(พ.4)/01/2565 12/01/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 28 รายการ ตามประกาศเลขที่ ตก.2 (พ.4).01.2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 23/02/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 35 รายการ ตามประกาศเลขที่ ตก.2 (พ.4).02.2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 (ครั้งที่ 2) 08/04/2563 84,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 35 รายการ ตามประกาศเลขที่ ตก.2 (พ.4).01.2563 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 03/03/2563 134,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 11/09/2562 230,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 19 รายการ 07/02/2562 94,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 2 รายการ 19/12/2561 121,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ