f
title
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Department Of Highway.
วิสัยทัศน์ : องค์กรเป็นเลิศในงานทาง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 15 มีนาคม 2566 "แขวงฯ จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ตามที่แขวงฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม อำเภอขาณุวรลักษบุรี"

ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. แขวงทางหลวงกำแพงเพชร นำโดยนายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายสุชาติ ตาทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม, นายเดชา กุลกิจวโรภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, นางปารียา เกตุทิม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, หัวหน้าหมวดทางหลวงคลองขลุง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ตามที่แขวงฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม อำเภอขาณุวรลักษบุรี กรณีการขายสินค้ารุกล้ำเขตทางหลวง, ความปลอดภัย และเสียงดังรบกวนยามวิกาล บริเวณทางขนานและเกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนโนนปอแดง – ปากดง ระหว่าง กม.389+800 – กม.390+300 ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพเทิดไท้องค์ราชัน 86 เทศบาลสลกบาตร
title
ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 "แขวงฯ ลงพื้นที่สำรวจทรัพย์สินในเขตทาง และรวบรวมเพื่อจัดทำผังทรัพย์สินในเขตทาง สายทางในความรับผิดชอบ พร้อมกับแจ้งรุกล้ำเขตทางหลวง"

นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร นำคณะแขวงฯ ประกอบด้วย นายเดชา กุลกิจวโรภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, นายสุชาติ ตาทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม, หัวหน้าหมวดทางหลวง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่สำรวจทรัพย์สินในเขตทาง และรวบรวมเพื่อจัดทำผังทรัพย์สินในเขตทาง สายทางในความรับผิดชอบ พร้อมกับแจ้งรุกล้ำเขตทางหลวง ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 1116 ตอนนครชุม - มอเจริญ (เป็นแห่งๆ)
title
ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงกำแพงเพชร วันที่ 31 มกราคม 2566 "แขวงฯ ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานหมวดทางหลวงในสังกัด ครั้งที่ 1/2566"

ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานหมวดทางหลวงในสังกัด ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 31 มกราคม 2566 นายชัยศิริ ผูกใจเพื่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร นำคณะแขวงฯ ประกอบด้วย นายเดชา กุลกิจวโรภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, นายสุชาติ ตาทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม, นางปารียา เกตุทิม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, หัวหน้าหมวดทางหลวง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ, แนะนำแนวทางปฏิบัติงานด้านเอกสารและภาคสนาม พร้อมกับประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา, หมวดทางหลวงปากคลองลาน และหมวดทางหลวงคลองขลุง