f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ขอรายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 16 เมษายน 2563
ลงวันที่ 16/04/2563

แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ขอรายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 16 เมษายน 2563

 

'