f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง ยกเว้น งานทางเชื่อม ,เชื่อมท่อระบายน้ำทิ้ง และ งานระบบสาธารณูปโภค
ลงวันที่ 13/07/2566

'