f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
ลงวันที่ 22/02/2564

การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)


'