f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566)งานเงินทุน 03/07/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566) 03/07/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566)(เงินนอกฝากคลัง) 03/07/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566) 03/07/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ถึง เตือน มีนาคม พ.ศ.2566) 04/04/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ถึง เตือน มีนาคม พ.ศ.2566) 04/04/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ถึง เตือน มีนาคม พ.ศ.2566) 04/04/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2565 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 ประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจ้างหร์อผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรจำไตรมาสที่ 4 งานเงินทุนหมุนเวียน (เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565) 30/09/2565 จัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 ประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจ้างหร์อผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรจำไตรมาสที่ 4 งานเงินทุนหมุนเวียน (เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565) 30/09/2565 จัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2565 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 31/03/2565 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 (งานเงินทุนฯ) 31/03/2565 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 65 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 43 รายการ