f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2567 - เดือนมีนาคม 2567) 29/03/2567 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (เงินนอกงบประมาณ) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2567 - เดือนมีนาคม 2567) 29/03/2567 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2567 - เดือนมีนาคม 2567) 29/03/2567 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนธันวาคม 2566) 28/12/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (เงินนอกงบประมาณ) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนธันวาคม 2566) 28/12/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนธันวาคม 2566) 28/12/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) (เงินนอกงบประมาณ) 29/09/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) (งานเงินทุนหมุนเวียน) 29/09/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) 29/09/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566)งานเงินทุน 03/07/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566) 03/07/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566)(เงินนอกฝากคลัง) 03/07/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566) 03/07/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ถึง เตือน มีนาคม พ.ศ.2566) 04/04/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ถึง เตือน มีนาคม พ.ศ.2566) 04/04/2566 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 52 รายการ