f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2563 514/-/63/158 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
62 จ้างเหมาทำการแก้ไขดินคอสะพานสไลด์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 514/-/63/99 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562 514/60/63/59 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
64 จ้างเหมาแก้ไขดินคอสะพานสไลด์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2562 514/-/63/57 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
65 จ้างเหมาแก้ไขดินคอสะพานสไลด์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2562 514/63-49 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
66 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรและเครื่องหมายบนผิวทาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 514/-/62/630 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
67 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน - อุ้มผาง ระหว่าง กม.147+125 - กม.147+145 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/09/2562 TA 012/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ที่ กม.148+800 17/09/2562 TA 011/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562 514/60/62/588 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
70 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2562 514/-/62/569 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2562 514/60/62/565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
72 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2562 514/-/62/530 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
73 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2562 514/-/62/507 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
74 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2562 514/20/62/503 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
75 จ้างเหมาทำผิวทางแบบ Single Surface Treatment จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2562 514/-/62/490 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 118 รายการ