f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2562 514/20/62/250 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
92 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2562 514/20/62/249 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
93 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2562 514/20/62/248 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
94 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2562 514/20/62/247 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
95 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2562 514/20/62/246 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
96 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2562 514/20/62/239 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
97 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2562 514/20/62/238 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
98 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2562 514/20/62/237 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
99 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2562 514/20/62/236 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
100 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2562 514/20/62/235 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
101 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2562 514/20/62/234 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
102 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2562 514/20/62/233 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
103 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2562 514/20/62/232 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
104 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2562 514/20/62/231 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
105 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 514/20/62/222 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 118 รายการ