f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างรื้อถอนพร้อมติดตั้งหม้อแปลงใหม่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2566 514/-/67/124 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 จ้างรื้อถอนพร้อมติดตั้งหม้อแปลงใหม่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2566 514/-/67/123 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 จ้างขยายเขตพร้อมติดตั้งหม้อแปลง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2566 514/-/67/122 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2566 514/35/67/125 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2566 514/35/67/25(ชส) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2566 514/60/67/121 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 จ้างซ่อมรถหมายเลข 74-6034-92-5 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2566 514/-/67/12 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2566 514/30/67/13 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2566 514/60/67/120 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2566 514/45/67/119 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566 514/50/67/24(ชส) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566 514/35/67/118 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 จ้างตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566 514/-/67/117 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566 514/45/67/116 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566 514/60/67/115 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 4,349 รายการ