f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหลวง-เปิ่งเคลิ่ง ระหว่าง กม.21+550-กม.21+565 โดยวิธีคัดเลือก 02/02/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1167 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่กลองใหม่-เขตแดนไทย/พม่า ระหว่าง กม.1+500-กม.18+750 (เป็นช่วงๆ) 02/02/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี พ.ศ.2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ตอน 1 ที่ กม.161+020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/02/2565 ตก.2/e44/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี พ.ศ.2565 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 1 ระหว่าง กม.113+550-กม.115+400 และ กม.130+388-กม.131+220 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก 04/01/2565 ตก.2/e17/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี พ.ศ.2565 รหัสงาน 22100 งานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ตอน 2 ระหว่าง กม.16+700-กม.22+450 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/12/2564 ตก.2/e13/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี พ.ศ.2565 รหัสงาน 22100 งานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1267 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่ระเมิง ระหว่าง กม.0+300-กม.27+765 (เป็นช่วง ๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/12/2564 ตก.2/e15/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี พ.ศ.2565 รหัสงาน 22100 งานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่ระมาด-ห้วยส้มป่อย ระหว่าง กม.7+500-กม.18+660 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/12/2564 ตก.2/e14/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 จ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1167 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่กลองใหม่-เขตแดนไทย/พม่า ที่ กม.0+400 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/12/2564 ตก.2/e12/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ