แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 28 รายการ ตามประกาศเลขที่ ตก.2 (พ.4).01.2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 28/01/2564 ตก.2(พ.4)/01/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าชายแดน และขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหลวง-เปิ่งเคลิ่ง จังหวัดตาก ระหว่าง กม.12+000-กม.14+125 และ กม.16+775-กม.17+650 18/01/2564 T337/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยบง ระหว่าง กม.1+300-กม.1+600 LT. 18/01/2564 T338/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2564 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.35+875-กม.39+200 09/12/2563 ตก.2/42/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ระหว่าง กม.19+140--กม.19+340 09/12/2563 ตก.2/43/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ตอน 3 ที่ กม.5+095 04/12/2563 ตก.2/30/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 2 ที่ กม.135+560 และที่ กม.145+760 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2563 ตก.2/38/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 1 ระหว่าง กม.117+625-กม.117+675 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2563 ตก.2/37/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 3 ระหว่าง กม.81+850-กม.81+950 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2563 ตก.2/36/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ระหว่าง กม.186+525-กม.189+800 (เป็นช่วงๆ) 01/12/2563 ตก.2/4/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา กม.10+804-กม.16+914(เป็นช่วงๆ) 01/12/2563 ตก.2/5/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ระหว่าง กม.142+000- กม.142+450 27/11/2563 ตก.2/24/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญงาน (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จังหวัดตาก (1 แห่ง) ด้วยวิธีประก 26/11/2563 ตก.2/40/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงท่าสองยาง (1 แห่ง) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จังหวัดตาก ด้วยวิธี 26/11/2563 ตก.2/41/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จังหวัดตาก (1 แห่ง) 26/11/2563 ตก.2/39/2564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 112 รายการ