แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี พ.ศ.2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ตอน 1 ที่ กม.161+020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/01/2565 ตก.2/e44/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1167 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่กลองใหม่-เขตแดนไทย/พม่า ที่ กม.0+400 07/01/2565 ตก.2/e42/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี พ.ศ.2565 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 1 ระหว่าง กม.113+550-กม.115+400 และ กม.130+388-กม.131+220 11/01/2565 ตก.2/e43/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี พ.ศ.2565 รหัสงาน 22100 งานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ตอน 2 ระหว่าง กม.16+700-กม.22+450 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล 27/12/2564 ตก.2/e39/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี พ.ศ.2565 รหัสงาน 22100 งานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่ระมาด-ห้วยส้มป่อย ระหว่าง กม.7+500-กม.18+660 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/12/2564 ตก.2/e40/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี พ.ศ.2565 รหัสงาน 22100 งานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1267 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่ระเมิง ระหว่าง กม.0+300-กม.27+765 (เป็นช่วง ๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/12/2564 ตก.2/e41/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ ที่ ตก.2(พ.4)/01/2565 14/12/2564 ตก.2(พ.4)/01/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่ภูมิภาค กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ซอโอ-วะเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ระหว่าง กม.8+100-กม.10+100 20/12/2564 ตก.2/e38/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ระหว่าง กม.145+860-กม.147+750 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/12/2564 ตก.2/e36/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ซอโอ-วะเลย์ ระหว่าง กม.6+600-กม.8+100 20/12/2564 ตก.2/e37/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี พ.ศ.2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 1 ระหว่าง กม.82+425-กม.82+675 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/12/2564 ตก.2/e24/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี พ.ศ.2565 รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่ระมาด-ห้วยส้มป่อย ระหว่าง กม.3+050-กม.4+925 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/12/2564 ตก.2/e20/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุง การแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 1 ระหว่าง กม.4+630-กม.7+735 14/12/2564 ตก.2/e26/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี พ.ศ.2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ระหว่าง กม.17+050-กม.17+520 (ด้านขวาทาง) 14/12/2564 ตก.2/e22/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี พ.ศ.2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ตอน 1 ที่ กม.161+020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/12/2564 ตก.2/e21/2565 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 140 รายการ