f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1167 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่กลองใหม่-เขตแดนไทย/พม่า ที่ กม.0+400 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/05/2563 ตก.2/e47/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ระหว่าง กม.126+300-กม.126+400,กม.184+025-กม.184+125 และ กม.188+400-กม.189+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/04/2563 ตก.2/31/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 25300 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ระหว่าง กม.5+400-กม.6+335 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/04/2563 ตก.2/33/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด - ห้วยบง ระหว่าง กม.13+610 - กม.13+940 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/04/2563 ตก.2/32/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน งานติดตั้งราวกันอันตรายบริเวณเกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ระหว่าง กม.๐+๗๖๒-กม.๙+๖๙๔ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑๐,๐๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2563 T427/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ระหว่าง กม.๑๕+๐๗๐-กม.๒๐+๑๕๐ (ด้านซ้ายทางเป็นช่วง ๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2563 T428/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ตอน 2 ระหว่าง กม.16+625-กม.19+300 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2563 ตก.2/e38/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงแม่สอด แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด) จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2563 ตก.2/27/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด) จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2563 ตก.2/26/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด) จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2563 ตก.2/28/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานแลเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ระหว่าง กม.113+675-กม.115+165 ทางหลวงหมายเลข 1267 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่ระเมิง ระหว่าง กม.0+000-กม.0+300 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/04/2563 ตก.2/17/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1167 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่กลองใหม่-เขตแดนไทย/พม่า ที่ กม.0+400 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2563 ตก.2/e35/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33400 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 2 ระหว่าง กม.4+630-กม.7+735 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2563 ตก.2/e34/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา ระหว่าง กม.126+300-กม.126+400,กม.184+025-กม.184+125 และ กม.188+400-กม.189+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2563 ตก.2/e36/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด - ห้วยบง ระหว่าง กม.13+610 - กม.13+940 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2563 ตก.2/e37/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 59 รายการ