f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประจำปี พ.ศ.2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ระหว่าง กม.21+245-กม.22+305 (เป็นช่วงๆ)อำเภอแม่สอด จังหวัดตา 12/10/2566 T0048/2567 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
2 ซื้องานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพานประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก(ดีเซล) 6 ล้อ ติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า (ยกกระเช้าเพื่อปฏิบัติงานสูงได้ 12 ม.) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2566 ตก.2/1/2567 (ชส) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
3 งานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมยตองยิน แห่งที่ 2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน 29/08/2566 ตก.2/37/2566 (ชส) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 จ้างงานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) จำนวน 1 แห่ง (1 หลัง) 29/09/2566 ตก.2/38/2566 (ชส) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
5 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ซอโอ - วะเล่ย์ ระหว่าง กม.10+150 - กม.11+725 01/12/2565 ตก.2/16/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
6 งานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องทำความสะอาดผิวแรงดันสูงเคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง 28/06/2566 ตก.2/36/2566 (ชส) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
7 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประจำปี พ.ศ.2566 โครงการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหลวง-เปิ่งเคลิ่ง ระหว่าง กม.49+000-กม.52+825 อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 16/03/2566 T563/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1267 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่ระเมิง ตอน 1 ระหว่าง กม.5+075-กม.12+930 (เป็นช่วงๆ) 19/01/2566 ตก.2/33/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ระหว่าง กม.121+910-กม.124+885 (เป็นช่วงๆ) 19/01/2566 ตก.2/34/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
10 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประจำปี พ.ศ.2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ระหว่าง กม.88+449-กม.93+490 (เป็นช่วง ๆ) อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 20/01/2566 T275/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
11 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประจำปี พ.ศ.2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ซอโอ-วะเล่ย์ ระหว่าง กม.24+892-กม.26+117 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 20/01/2566 T274/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประจำปี พ.ศ.2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม.39+230-กม.50+325 (เป็นช่วง ๆ) อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 20/01/2566 T276/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประจำปี พ.ศ.2566 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า)-แม่ละเมา ระหว่าง กม.18+141-กม.21+228 (เป็นช่วง ๆ) อำเภอแม่สอด จังหวัด 20/01/2566 T277/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน–อุ้มผาง ระหว่าง กม.142+516-กม.153+200 (เป็นช่วงๆ) 29/11/2565 ตก.2/15/2566 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพานและส่วนประกอบของสะพาน ประจำปี พ.ศ.2566 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) จำนวน 1 แห่ง (2 หลัง) 18/04/2566 ตก.2/35/2566(ชส) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 174 รายการ