f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จ้างรื้อถอนพร้อมติดตั้งหม้อแปลงใหม่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2566 149,561.47 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จ้างรื้อถอนพร้อมติดตั้งหม้อแปลงใหม่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2566 155,772.94 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จ้างขยายเขตพร้อมติดตั้งหม้อแปลง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2566 256,041.17 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2566 71,545.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2566 41,281.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2566 26,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จ้างซ่อมรถหมายเลข 74-6034-92-5 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2566 2,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2566 5,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2566 88,933.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2566 9,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566 24,976.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566 273,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) จ้างตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566 1,011.57 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566 170,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566 18,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 4,525 รายการ