f
title
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 3,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 27,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 1,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 9,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 9,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 12,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 9,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 19,985.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2563 36,244.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2563 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2563 2,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2563 7,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2563 279,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2563 2,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2563 44,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,551 รายการ