แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
Maesot Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่แขวงทางหลวงคุณภาพ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
แบบสอบถาม

ข้อเสนอแนะ

คำอธิบาย :

ข้อเสนอแนะ แนวทาง เพื่อไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

  • ข้อที่ 1 ข้อเสนอแนะ
    คำตอบ
  • ข้อที่ 2 ร้องเรียน
    คำตอบ